Please enter subscribe form shortcode

Krajowe Referencyjne Laboratorium Prątka (KRLP) zostało powołane decyzją Ministra Zdrowia.

Ośrodek działa w obrębie Zakładu Mikrobiologii Instytutu Gruźlicy i Chorób płuc.

Krajowe Referencyjne Laboratorium Prątka (KRLP) zostało powołane decyzją Ministra Zdrowia.

Ośrodek działa w obrębie Zakładu Mikrobiologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc.

KRLP

Cel działania

Krajowego Referencyjnego Laboratorium Prątka (KRLP) jest monitorowanie lekooporności Mycobobacterium tuberculosis complex oraz nadzór nad siecią laboratoriów prątka w Polsce. W ramach swoich zadań, KRLP prowadzi kontrolę jakości i kontrolę zewnątrzlaboratoryjną, zapewniając zgodność z wymaganiami Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Kontrola jakości badań mikrobiologicznych gruźlicy

KRLP sprawuje nadzór nad jakością badań mikrobiologicznych, w tym bakterioskopii, posiewów oraz testów lekooporności, prowadzonych w laboratoriach prątka w Polsce. Celem jest zapewnienie, że procedury laboratoryjne są przeprowadzane poprawnie i zgodnie z ustalonymi standardami.

Kontrola
zewnątrzlaboratoryjna

Obejmuje wszystkie etapy diagnostyki mikrobiologicznej gruźlicy: monitorowanie prawidłowości wykonywania bakterioskopii (identyfikacji chorych prątkujących), posiewów (umożliwiające identyfikację gatunkową prątków gruźlicy i molekularne dochodzenia epidemiologiczne), testów lekooporności (pozwalających na właściwe dobieranie terapii).

KRLP poprzez kontrolę jakości oraz nadzór nad procedurami, pomaga zapobiec błędom diagnostycznym i nieprawidłowym wynikom.
Krajowe Referencyjne Laboratorium Prątka pełni kluczową rolę w zapewnieniu jakości badań mikrobiologicznych gruźlicy oraz w monitorowaniu i nadzorze nad siecią laboratoriów prątka w Polsce, co ma istotne znaczenie dla kontroli i zwalczania tej choroby.
KRLP jest zobowiązanie do prowadzenia weryfikacji trafności rozpoznań gruźlicy lekoopornej, poprzez badanie szczepów nadsyłanych do KRLP z laboratoriów prątka.
KRLP

Nasze działania

Działania Krajowego Referencyjnego Laboratorium Prątka (KRLP) w zakresie weryfikacji obejmują:

KRLP przeprowadza typowanie molekularne szczepów M. tuberculosis, co pozwala na identyfikację różnych genotypów i wykrywanie ewentualnych grup epidemicznych. Ma to szczególne znaczenie dla monitorowania i zrozumienia rozprzestrzeniania się gruźlicy w danym regionie.

KRLP wykonuje fenotypowe testy lekooporności szczepów M. tuberculosis complex, na izoniazyd (INH), ryfampicynę (RMP), etambutol (EMB), pyrazynamid (PZA), leki z grupy A (bedakilina, linezolid oraz nowe fluorochinolony, moxyfloxacyna i lewofloxacyna) i inne leki drugiego rzutu. Wyniki testów pozwala na określenie, które leki są skuteczne w leczeniu danego pacjenta ze szczególnym uwzględnieniem chorego z gruźlicą lekooporną.

Krajowe Referencyjne Laboratorium Prątka prowadzi zaawansowane analizy z wykorzystaniem metod molekularnych w celu identyfikacji mechanizmów oporności na leki przeciwprątkowe Mycobacterium tuberculosis complex Ma to kluczowe znaczenie w kontekście identyfikacji mutacji w genomie M. tuberculosis, które korelują z wysokim lub niskim mianem oporności na leki przeciwprątkowe. Ta szczegółowa analiza molekularna ma bezpośredni wpływ na opracowywanie strategii leczenia i kontrolowania lekooporności gruźlicy. Mechanizmy oporności na leki przeciwprątkowe często wynikają z mutacji w genach M. tuberculosis odpowiedzialnych za receptory leków lub enzymy metabolizmu leków. Poprzez identyfikację tych mutacji, KRLP jest w stanie dokładnie określić, które leki są nadal skuteczne w zwalczaniu danego szczepu M. tuberculosis, a które mogą być nieskuteczne ze względu na oporność. To informacja umożliwia lekarzom opracowywanie spersonalizowanych strategii leczenia, które uwzględniają oporność szczepu wyizolowanego od chorego i pozwalają na wybór najbardziej efektywnych terapii. Wprowadzanie spersonalizowanych strategii leczenia jest niezwykle istotne dla skutecznej terapii pacjentów z gruźlicą lekooporną. Dzięki identyfikacji mechanizmów oporności, lekarze mogą unikać stosowania leków, które nie przyniosą pożądanych rezultatów i skoncentrować się na tych, które są nadal skuteczne. Taki algorytm diagnostyki wpływa na poprawę wyników leczenia, ograniczenie rozprzestrzeniania się opornych szczepów gruźlicy oraz kontrolę epidemii w społecznościach

Przynależność szczepów M. tuberculosis do określonych rodzin molekularnych może pomóc w zrozumieniu dynamiki rozprzestrzeniania się gruźlicy. Jest to również przydatne dla działań epidemiologicznych i kontroli choroby.

KRLP zajmuje się tworzeniem i utrzymywaniem kolekcji różnych szczepów Mycobacterium, co jest ważne dla badań naukowych, referencyjnych oraz jako źródło materiału do badań weryfikacyjnych.

Kluczowi odbiorcy

Wszystkie te działania są kluczowe dla zapewnienia dokładności diagnoz i oceny lekooporności gruźlicy oraz dla monitorowania i kontroli tej choroby w Polsce. KRLP odgrywa centralną rolę w tych procesach i zapewnia ważne wsparcie diagnostyczne oraz badawcze.

Badania prowadzone w Krajowym Referencyjnym Laboratorium Prątka stanowią kluczowe źródło informacji, które są niezbędne do opracowywania rekomendacji diagnostycznych, epidemiologicznych oraz służą ochronie zdrowia publicznego.

Ministerstwo Zdrowia

korzysta z wyników badań KRLP w celu opracowywania polityki zdrowotnej, strategii walki z gruźlicą oraz określania standardów diagnostycznych i leczniczych.

Główny Inspektorat Sanitarny

wykorzystuje dane i analizy epidemiologiczne dostarczane przez KRLP do monitorowania sytuacji epidemiologicznej gruźlicy w Polsce, wdrażania środków prewencyjnych oraz kontroli nad zakażeniami.

Klinicyści

lekarze zajmujący się leczeniem pacjentów z gruźlicą, korzystają z informacji i wyników badań KRLP w celu dostosowania terapii do konkretnego przypadku pacjenta, zwłaszcza w przypadku oporności na leki.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)

WHO jest międzynarodową organizacją zajmującą się zdrowiem publicznym. Informacje dostarczane przez KRLP służą WHO do oceny sytuacji epidemiologicznej w Polsce i innych krajach oraz do opracowywania wytycznych dotyczących gruźlicy na skalę globalną.

Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)

agencja Unii Europejskiej ds. zdrowia publicznego. Dane i analizy epidemiologiczne KRLP są wykorzystywane przez ECDC do monitorowania gruźlicy w Europie oraz do opracowywania strategii kontroli tej choroby.

Działalność KRLP ma istotne znaczenie dla zdrowia publicznego, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Dostarcza niezbędnych danych i analiz, które wspierają podejmowanie decyzji dotyczących diagnostyki, leczenia i kontroli gruźlicy, przyczyniając się do zapobiegania i zwalczania tej choroby.

Zadania

Zadania KRLP w zakresie nadzoru epidemiologicznego

Obejmują prowadzenie zaawansowanych analiz epidemiologicznych oraz dochodzeń molekularnych. Analizy pozwalają na śledzenie dróg transmisji prątków gruźlicy, identyfikację ognisk zakażenia zarówno u ludzi, jak i u zwierząt, oraz podejmowanie działań mających na celu powstrzymanie transmisji choroby w środowisku.
  • Dochodzenia molekularne
  • Śledzenie dróg transmisji
  • Identyfikacja ognisk zakażenia
  • Analizę genomów prątków gruźlicy
  • Tworzenie banku wzorów DNA prątków gruźlicy
  • Tworzenie międzynarodowej bazy danych o lekoopornych szczepach M. tuberculosis complex
KRLP

Niezwykle istotne zadania dla kontroli gruźlicy

Pozwalają na monitorowanie rozprzestrzeniania się opornych szczepów prątków gruźlicy oraz identyfikację czynników wpływających na ich rozwój.

Ponadto, bank wzorów DNA oraz międzynarodowa baza danych stanowią ważne narzędzia dla naukowców i epidemiologów w badaniach nad gruźlicą oraz opracowywaniu strategii leczenia i prewencji tej choroby na skalę globalną. Działania KRLP w tych obszarach mają na celu poprawę diagnostyki, leczenia i kontroli gruźlicy oraz przyczyniają się do globalnych wysiłków mających na celu zwalczanie tej choroby.

Działania prowadzone przez KRLP, takie jak opracowywanie rekomendacji diagnostyki mikrobiologicznej gruźlicy i mykobakterioz, wszechstronne szkolenia, współpraca z innymi instytucjami i ekspertyzy dla podmiotów zewnętrznych, są niezwykle ważne z powodów:

Zapewnienie standardów diagnostycznych

Opracowywanie aktualnych rekomendacji diagnostyki mikrobiologicznej gruźlicy i mykobakterioz pozwala na ustalenie i utrzymanie wysokich standardów diagnostycznych. Dzięki temu można skutecznie i dokładnie identyfikować przypadki gruźlicy i mykobakterioz oraz określać ich lekooporność.

Podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego

Szkolenia dla mikrobiologów, lekarzy i epidemiologów specjalizujących się w diagnostyce gruźlicy są kluczowe dla zwiększenia kompetencji w zakresie rozpoznawania i leczenia tych chorób. To pomaga w zapewnieniu właściwej opieki pacjentom oraz w skutecznym kontrolowaniu rozprzestrzeniania się gruźlicy.

Współpraca międzyinstytucjonalna

Współpraca KRLP z instytucjami naukowymi, współpraca interdyscyplinarna z farmaceutami, biochemikami, weterynarzami chemikami zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, umożliwia wymianę wiedzy i doświadczeń w dziedzinie gruźlicy i mykobakterioz. To wspierające działanie, które może przyczynić się do lepszych rezultatów w walce z gruźlicą.

Metody badawcze

Wydarzenia, artykuły, informacje

Najnowsze wpisy

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Krajowe Referencyjne Laboratorium Prątka Gruźlicy
Zakład Mikrobiologii
01-138 Warszawa, ul. Płocka 26
tel./fax. +22 4312182
email: mikrobiologia@igichp.edu.pl
Zlecenie badania referencyjnego
Zlecenie badania referencyjnego
Skip to content