Please enter subscribe form shortcode

Deklaracja dostępności Strona internetowa instytutu

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Krajowego Referencyjnego Laboratorium Prątkaa.

 • Data publikacji strony internetowej: 2023-08-09
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-08-09

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Krajowego Referencyjnego Laboratorium Prątka jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-08-09
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-08-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Koordynator ds. dostępności Małgorzata Pacuszka.
 • E-mail: instytut@igichp.edu.pl
 • Telefon: +48 22 43 12 428

Procedura wnioskowo-skargowa

 Każdy ma prawo wystąpić do Instytutu z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

W przypadku, gdy Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, zapewnia alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

Alternatywny sposób dostępu polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą tłumacza języka migowego (np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.)

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu architektonicznego, dostępu do informacji, zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie. Wniosek

Żądanie powinno zawierać:

 1. Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.
 2. Wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo.
 3. Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.
 4. Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w terminie 7 dni, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

instytut odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Adres: aleja “Solidarności” 77, 00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 22 551 77 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

Na zasadach zgodnych z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 20 a ust.1-6) osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, między innymi do budynków opieki zdrowotnej.

Dostępność architektoniczna

Przychodnia Przykliniczna Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie przy ul. Płockiej 26

 • Przychodnia zlokalizowana jest w 5 kondygnacyjnym skrzydle E budynku Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc.
 • Wejściedo budynku Przychodni prowadziza pomocą schodów z poręczą lub pochylni.
 • Po wejściu z poziomu terenu na parter, do komunikacji wewnętrznej służy klatka schodowa oraz winda osobowa dostosowana do przewozu osób z ograniczoną sprawnością ruchową, w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz kabiny przyciski oznaczone są dla osób słabo widzących, zaś komunikaty głosowe informują o przystanku na danej kondygnacji.
 • W Przychodni zlokalizowane są toalety dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową.
 • Przy budynku dostępne są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 

Szpital Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie przy ul. Płockiej 26

 • Bezpośrednio przed głównym wejściem do szpitala wyznaczono 2 miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych.
 • Wejście od strony Izby Przyjęć wyposażone jest w podjazd (pochylnię) dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową oraz balustrady dostosowane do obowiązujących przepisów.
 • Do Szpitala można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 • Przestrzenie komunikacyjne wolne są od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, przejścia pomiędzy budynkami, komunikacja pionowa – windy  dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową).
 • Windy posiadają udogodnienie dla osób słabo widzących w postaci głośnika, przez który dostarczana jest informacja na jakim poziomie winda się zatrzymała.
 • Na wszystkich piętrach budynków szpitala znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową.
 • W Izbie Przyjęć, oddziałach szpitalnych i na portierni dostępne są wózki inwalidzkie do użytku przez osoby z ograniczoną sprawnością ruchową.
 • Budynek jest wyposażony w informacje wizualne umieszczone na ścianach szpitalnych przedstawiające rozmieszczenie pomieszczeń, jak również informacje udzielane są przez pracowników portierni szpitala, która obsługiwana jest całodobowo w holu głównym budynku.
 • Dojazd do szpitala jest dostępny komunikacją miejską.

Na zasadach zgodnych z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 20 a ust.1-6) osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, między innymi do budynków opieki zdrowotnej.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

Zlecenie badania referencyjnego
Zlecenie badania referencyjnego
Skip to content